search

תווי חגיגה רשתות(זיכויים ברשתות)

זיכוי כספי ברשתות מובילות לפי הערך הנקוב על גבי השובר.

" שווי השובר באילת הינו הערך הנקוב בשוברבניכוי המע"מ הקבוע בחוק"