search

תווי חגיגה טעמים(זיכויים במסעדות)

זיכוי כספי במסעדות מובילות לפי הערך הנקוב על גבי השובר.

" שווי השובר באילת הינו הערך הנקוב בשוברבניכוי המע"מ הקבוע בחוק"
***לא כולל ארוחה עסקית.
***לא תקף הערב סילבסטר ובמועדים המוגדרים ע"י המסעדות.