search

תווי חגיגה טעמים(זיכויים במסעדות)

זיכוי כספי במסעדות מובילות לפי הערך הנקוב על גבי השובר


" שווי השובר באילת הינו הערך הנקוב בשוברבניכוי המע"מ הקבוע בחוק"